+420 773 604 443 otazky@milost-hradec.cz

Jak se stát křesťanem

Na to, aby jsi se stal křesťanem, stačí jednoduché kroky.

1. Popros

Ježíš čeká, kdy ho pozveš do svého života

„Hle, pstojím u dveřía a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou.
Zjevení 3:20

2. Uvěř

Tvůj další krok je uvěřit, že dar odpuštění a věčný život je zdarma. Nemůžeš si to koupit ani zasloužit.

„Neboť jste zachráněni milostí skrze víru a ta záchrana není z vás – je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo
nechlubil.“

Efezským 2:8-9

3. Modli se

Vyznej své hříchy a popros Boha o odpuštění. Řekni, že věříš v Ježíše a poděkuj mu za dar věčného života.

„Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.“

Římanům10:9

Můžeš se pomodlit například takto:

„Pane Ježíši, já Ti děkuji za spasení a věčný život, který jsi nám daroval jako dar Boží.
Věřím, že Ty jsi Boží Syn a zemřel si za mé hříchy. Vím, že jsem hříšný člověk a potřebuji spasitele. Prosím Tě, odpusť mi
všechny mé hříchy a já odpouštím každému člověku, který mi ublížil. Předávám Ti svůj život a své srdce. Přijď, prosím, do
mého srdce a očisti mě svou svatou krví od mých hříchů. Nyní prohlašuji, že Ježíš Kristus je mým osobním spasitelem a
vykupitelem. Pane Ježíši, prosím Tě, udělej si mě takového, jakého mě chceš mít. Amen.“

4. Příjmi

Tvůj poslední krok je přijmout tento dar odpuštění a věčného života. Bible učí:

„Těm však, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v Jeho jméno.“

Jan 1:12

Je ale nutné udělat ještě pátý krok – začlenit se do společenství křesťanů a rozvíjet svůj vztah s Bohem.